[Marxism] Konstini Khabensky is considering playung Trotsky to celebrate 100th anniversary of October 1917 Revolution!

Anthony Brain brainanthony816 at yahoo.com
Fri Jul 10 17:04:28 MDT 2015


 http://latestnewsresource.com/en/news/habenskij-rassmotrit-predlozhenie-sygrat-trotskogo


More information about the Marxism mailing list